Toekenning 500 gulden voor studiereis Parijs

Nr. 1
S Gravenhage, den 6 January 1824.
N°25
[in potlood achteraf toegevoegd] 001

Aan den Heer Quetelet
Professor voor de Elementaire wiskunde aan het Athenaeum te Brussel, thans te Parijs

Ik heb de eer U E [U Edele] bij deze te berigten, dat het Zijne Majesteit heeft behaagt aan U, op eene daartoe voor mij gedane voordragt, te verleenen eene nadere somme van F 500:- ten einde u in staat te stellen uw verblijf te Parijs gedurende eenigen tijd te verlengen en alzoo gebruik te maken van de gelegenheid, die zich ter verkrijging van meerdere kundigheden voor u hebben geopend.
Voor de gezegde som van F. 500:- kan voor u op mij een wissel worden afgegeven, betaalbaar

[pagina 2]
één maand na zigt.

Wat betreft de waarneming van uwe werkzaamheden bij het athenoeum te Brussel gedurende een verlengden tijd van uwe afwezigheid, moet ik aan U overlaten daaromtrent de vereischte schikking te beramen.

De Minister [A.R. Falck]
Voor het Publieke Onderwijs, de Nationale Nijverheid en de Kolonien
Bij afwezendheid van Denzelven
De secretaris DJ [Daniel Jacob] van Ewyck

[pagina 3]
[Afzender : rechter bovenhoek schuine stempel]
Onderwijs Nijverheid Kolonien

[Geadresseerde]
Monsieur Quetelet
Professeur à l’athénée de Bruxelles
Actuellement à Paris
(rue de Seine, hôtel de France)
A Bruxelles
A Bruxelles

[Poststempels]
• Rode Stempel : LPBR 3 (=Lettres Pays Bas 3e Rayon) [‘s Gravenhage]
• Zwarte Stempel : LPB4R (=Lettres Pays Bas 4e Rayon) [Brussel]
• Vierkante Poststempel Pays Bas Par Valenciennes [plaats bestemmeling]
• Rode lakzegel [onleesbaar]
• Rode ronde stempel = 11 janvier 1824
• Zwarte stempel : G ?? [onleesbaar]
• Zwarte stempel : 5AU IR ?? [onleesbaar]

Date: 
Tuesday, 6 January, 1824 - 00:00
Written by: 
Daniel Jacob van Ewyck, secretaris van Minister Falck
Addressed to: 
A. Quetelet
Image: