Aankomst telescoop van Rienks

[pagina 1]
Regering der Stad Brussel
4de Bureel
N° 1 van de Alg. Aanwijzer
Voorwerp : viervoetsche telescoop

Brussel, den 24 September 1827

Wij hebben de eer ter kennis van U Ed Achtb. te brengen, dat de viervoetsche telescoop, welken Zijne Majesteit aan het observatorium dezer stad gegeven heeft, zedert den 4den dezer maand van Leyden is afgezonden geweest, en alzoo binnenkort ons zal toekomen.

Diensvolgens verzoeken wij U Ed Acht. Om zijne voorloopige plaatzing in het kabinet van Phijsica, alhier te doen bereiden, tot dat dezelve aan zijne opregte bestemming, zal kunnen overgeleverd worden.

Ter Ordonnantie : de secretaris Zuylen
De Burgemeester L. de Wellens

[pagina 2 = omslag]
Aan den heer Baron Van Volden de Lombeek
Lid der Museum Commissie
Brussel

Date: 
Monday, 24 September, 1827 - 00:00
Written by: 
Louis de Wellens
Addressed to: 
(baron) Joseph van Volden de Lombeke
Image: