Openbare lessen wiskunde

[pagina 1]
Kopy N° 145
[moderne notatie] 005

Brussel, den 22 mei 1827

U Edel Achtbare hebbening, bij missive van 2 dezer, toegezonden eener resolutie door U Edel Achtbare genomen, ten aanzien van lessen in der wiskunde, welke alhier ter stede zouden gegeven worden door de Heeren VERHULST, KINDT en NEURENBURGER met verzoek om mijne goedkeuring daarop.

Ik heb de eer U Edel Achtbare ter beantwoording daarvan, te kennen te geven dat naar mijn inzien, mijne goedkeuring deswege overtollige en dat het U Edel Achtbare vrijstaat zoovele openbare lessen te laten geven, als noodig zal geoordeeld worden voor de behoefte der bewoners van Brussel. Alleenlijke heb ik U Edel Achtb. te doen opmerken, dat zoodanige lessen niet kunnen worden in verband gebragt met de voorlezingen gehouden in het door Zijne Masjesteit alhier ingestelde Museum. Dezelve behooren zelfs daarvan geheel afgezonderd te blijven.

Ik verzoek U Edel Achtbare alzoo dit in aanmerking te willen nemen bij het openen der openbare lessen van de Heeren VERHULST, KINDT en NERENBURGER en bij

[pagina 2]
al de zulke welke U Edel Achtbare voorts mogt verlangen te doen geven.

De Minister van Binnenlandsche Zaken geteeke Van Gobbelschroy

Voor kopy conform
De Secretaris,
[ondertekend] Cuylen

Date: 
Tuesday, 22 May, 1827 - 00:00
Written by: 
Pierre Van Gobbelschroy, ministre de l'Intérieur
Addressed to: 
A. Quetelet
Image: