Vrijstelling belasting invoering Engelse toestellen

N° 22
Ministerie van Binnenlandsche Zaken
Onderwijs Kunsten en Wetenschappen N° 39
Onderwerp : vrije invoer van [onleesbaar] goederen

[nieuwe notatie] 020

‘ s Gravenhage den 21 November 1827

Aan Den Heer A. Quetelet
Hoogleeraar te Brussel

Ten gevolge van de door U gedane aanvrage, heb ik de eer U bij deze kennis te geven, dat ik op heden van de Administratie der In en Uitgaande Regten berigt heb ontvangen, dat de noodige orders zullen worden uitgevaardigd, om u te ontheffen van de voldoening der inkomende regten voor de sterrekundige werktuigen welke door u ten dienste van het observatorium te Brussel uit Engeland zijn medegebragt.

De Administrateur voor het Onderwijs, de Kunsten en Wetenschappen
[handtekening] D.J. Van Ewyck

Date: 
Wednesday, 21 November, 1827 - 00:00
Written by: 
D. J. Van Ewyck, administrateur général de l'Instruction publique
Addressed to: 
A. Quetelet
Image: