Weerkundige waarnemingen, luchtdruk en temperatuur

[nieuwe notatie] 004

Ministerie van Binnenlandse Zaken, Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
N° 14 [?]
Onderwerp : Weerkundige waarnemingen

‘s Gravenhage den 31 January 1828

Aan den Heer A. Quetelet te Brussel

De Heer L.W. ERMERINS, Hoogleeraar te Franeker heeft, gelijk U welligt reeds bekend is, op zich genomen deel te nemen aan de te doen weerkundige waarnemingen. Bij een schrijven van 22 dezer, dringt hij, ten gevolge van de door mij indertijd aan hun gedane belofte, op de toezending aan, van den benodigden Barometer en Thermometer. Ik heb alzo de eer Uweledele uittenoodigen mij te willen opgeven uwe gedachten zoo omtrent den tijd waarop, als omtrent de wijze hoe deze werktuigen zullen kunnen worden verzonden, opdat ik daar van [xyz] den Heer ERMERINS berigt zoude kunnen geven.

De Administrateur voor het Onderwijs, de Kunsten en Wetenschappen
D.J. Van Ewijck [handtekening]

Date: 
Thursday, 31 January, 1828 - 00:00
Written by: 
D.J. Van Ewyck, administrateur général de l’Instruction publique
Addressed to: 
A. Quetelet
Image: