Betaling van instrumenten voor de Noordkust van Afrika

[pagina 1]
moderne notatie] 001
Ministerie van Binnenlandsche Zaken
Onderwijs, Kunsen en Wetenschappen
N° 44

Brussel den 9 januarij 1829

Aan de heer Quetelet
Astronomus by het Observatorium te Brussel

Ik heb de eer aan U Hoog Geleerde te berigten dat ik, ten gevolge van de onderhands door U gedane aanvragen te London heb doen betalen de rekening van de instrumentenmakers TROUGHTON en SIMMS [wegend ?] door hun vervaardigde wiskundige werktuigen ten bedrage van L.St. 11, 15.

Die werktuigen bestaande in twee compassen of magneetnaalden waren bestemd om te dienen voor eenige voorgenomend opruimingenp de Noordkust van Afrika welke door den Heer HUMBERT, die zich thans op eene wetenschappelijke reis bevindt zouden worden gedaan.

Die opnemingen zullen vooreerst geen voortgang nemen, en de beide werktuigen kunnen alzo voor-

[pagina 2]
loopig onder U blijven berusten, om U in uwe werkzaamheden voor en bij het observatorium van dienst te zijn, zullende ik mij het U vervoegen, wanneer de bedoelde werktuigen zullen kunnen aangewend worden tot het oogmerk, waarmede zij vervaardigd zijn.

De administrateur voor het Onderwijs, de Kunsten en Wetenschappen
[ondertekend] D.J. Van Ewijck

Date: 
Friday, 9 January, 1829 - 00:00
Written by: 
D.J. Van Ewyck, administrateur voor het Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
Addressed to: 
A. Quetelet
Image: