Aflegging eed aan koning Willem I

[pagina 1]
Ministerie van Binnenlandse Zaken
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
N°19

[nieuwe notatie] 003

Brussel den 3 February 1829

Aan de Heer Quetelet
Astronomus bij het Observatorium te Brussel

Bij een besluit van Zijne Majesteit in dato 31 october 1828 N° 103 is voorgeschreven, dat daar alle personen, welke bij ‘s Rijks instellingen in dienst zijn, of eenige uit ‘s lands Kas gesalarieerde betrekking bekleeden, en welke in den aanvang of in den loop hunner functien geen eed hebben gedaan, als nog een eed zal worden afgelegd.

Ik verzoek Uwel het alzoo om mij met den meesten spoed op te geven of door u een eed is gedaan, zoo ja, wanneer, en in wiens handen.

Ingeval door u geen eed is gedaan, gelieve U Ed dit als nog te doen, ingevolge bijgaand formulier

[pagina 2]
formulier door Zijne Majesteit vastgesteld, daarin invullende boven aan Ik zwere of Ik belove, en onder aan Zoo waarlijk helpe mij God Almagtig of met ware woorden, alles volgens eene geloofsbelijdenis.

Ik zal daarna den Eed door U met uwe volle naam en voornamen onderteekend onverwijld tegemoet zien.

De Administrateur voor het Onderwijs, de Kunsten en Wetenschappen
[ondertekend] D.J. Van Ewyck

Date: 
Tuesday, 3 February, 1829 - 00:00
Written by: 
D.J. Van Ewyck, administrateur voor het Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
Addressed to: 
A. Quetelet
Image: