Vergoeding studiereis naar Duitsland

Ministerie van Binnenlandsche Zaken
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
N° 28

[moderne notatie] 010

Brussel den 30 April 1829

Aan den Heer A. Quetelet
Directeur van het Observatorium te Brussel

Het is mij aangenaam U Hooggeleerde bij deze te kunnen berigten, dat het Zijne Majesteit behaagd heeft u eene som van 1000,- Fl toe te leggen ter gemoetkoming in de kosten eener reize naar Duitschland welU hoog Geleerde voornemens te doen ten einde de aldaar bestaande Observatoria te bezigtigen, en na te gaan of ook van daar iets in de inrigting hier te lande, zoude verdienen te worden overgenomen.

De Administrateur voor het Onderwijs, de Kunsten en Wetenschappen

ondertekend] D.J. Van Ewyck

Date: 
Thursday, 30 April, 1829 - 00:00
Written by: 
D.J. Van Ewyck, administrateur voor het Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
Addressed to: 
A. Quetelet
Image: