Uitlenen weerkundige werktuigen

[pagina 1]
[moderne notatie] 012

Groningen den 6 mei 1829
Gent 11 mei 1829 nr 31

Aan zijne Excellentie
De Heer Staatsraad Gouverneur der provincie Groningen.

De directie van het Genootschap ter bevordering der Natuurlijke historie neemt de vrijheid aan uwe Excellentie te kennen te geven, dat eenige leden van hetzelve, op onderscheiden punten dezer provincie wonende, zich gaarne hebben willen verbinden, om, ten dienste der wetenschap en van de kennis des vaderlands, bestendig weerkundige waarnemingen te doen over den stand van de barometer, thermometer, windmeter enz. Op dezelfde tijden, op onderscheidenen plaatsen ; dat hun daartoe echter ontbreken de noodige werktuigen welke met elkander volmaakt overeenstemmen, en dat het Genootschap zelf geene vaste inkomsten hebbende en van deszelfs leden ook niet kunnende vergen, om bij hunne moeite nog zoodanige werktuigen voor eigene rekening aan te koopen, buiten staat is, zicht deze te verschaffen.

[pagina 2]
Intusschen heeft de directie vernomen dat het algemeen Gouvernement in het bezit is van zoodanige volmaakt overeenstemmende weerkundige werktuigen, die van tijd tot tijd worden toevertrouwd aan personen, welke zich verbinden willen, daarmede op vastgestelde tijden waarnemingen te doen ; en zij verzoekt alzoo Uwe Excellentie ter kennis van het algemeen gouvernement te willen brengen, dat dit genootschap genegen is, op onderscheidene plaatsen dezer provincie, gelijktijdige weerkundige waarnemingen te willen laten doen, en daarvan , van tijd tot tijd, aan het gouvernement verslag te geven, als het gouvernement daartoe de noodige werktuigen aan het genootschap wil verschaffen.

De directie van het Genootschap ter bevordering der Natuurlijke historie te Groningen.

[ondertekend] Th. Van Swinderen, Voorzitter
D. [Dirk] de Vries Reilingh, Secretaris

Date: 
Wednesday, 6 May, 1829 - 00:00
Written by: 
Theodorus Van Swinderen, voorzitter van het Genootschap ter bevordering der Natuurlijke historie
Addressed to: 
Staatraad Gouverneur der provincie Groningen
Image: