Instruments scientifiques

Support pour les instruments dans l'observatoire

[page 1]

                Travaux publics

                N°514

 

[Note à gauche du corpus] :

Le B[ourgmestre?]

Porter en collège

23 8bre [octobre] 1832

[paraphe]

[Autre annotation à gauche du texte] :

Séance du 30 8bre [octobre] 1832

                               =

Res : avis de Mr l'Echevin MARCQ

 

                Messieurs,

J'ai l'honneur de vous adresser cijoint, le Plan et Devis des pierres Devant servir à supporter les instruments d'astronomie à l'observatoire.

Begrooting van de tekorten voor de bouw van het Observatorium

[pagina 1]

 

2e bureau

N° 4516

Werken ter opbouwing van het observatorium

 

Brussel, den 16 september 1828

Wij hebben bij deze de eer u hoog ed[el] gest[elde] missive van den 9en den lopende maand K2s 0559 te beantwoorden.

Extra kosten voor de bouw van het Observatorium

[pagina 1]

N°94

Vertrouwelijk

 

’s Gravenshage den 12 sept[ember] 1828

Vragen bij de openbare aanbesteding voor de bouw van het Observatorium

[pagina 1]

K 2s
Openbare werken
Observatorium
Voortzetting dezszelfs werken
2b[ure]el advies en rapport van 

Brussel 19 september 1828

Vraag voor extra middelen voor de bouw van het Observatorium

[pagina 1]

 

Rapport au conseil de regenie

 

Edel Achtbare Heeren

In 1826 had ik de eer U E[del] A[chtbare] de eerste voorstellen te doen voor het bouwen van een observatorium binnen deze stad; het Gouverment verbond zich toenmaals tot het dragen van helft der kosten, welke voor de oprigting van dat monument moesten worden aangewend en de Regering stemde de andere helft ten bedrage eener som van f. 10.000.

Voltooiing van het Observatorium + plaatsing instrumenten

[pagina 1]

Provintie Zuid Braband
K.2.s 0.559
Openbare werken
Bouwing van het observatorium
Spoed

Brussel 26 july 1828

Tekort aan fondsen voor de bouw van het observatorium

[pagina 1]

2e bureau

N° 3815/1232

Bouwing van het observatorium

 

Brussel den 29en july 1828

Bij missive van den 26en dezer maand, K 2s O. 559 heeft u hooged[el] gest[elde] ons gelieven te onderhouden over de werken tot opbouwing van het observatorium alhier namelijk dat het van de grootste noodzakelijkheid geacht wordt dat dit belangrijk gesticht zoodra mogelijk gereed zij tot de ontvangst en plaatsing der instrumenten die weldra zullen aankomen.

Overschrijding van het budget voor de bouw van het Observatorium

[pagina 1]

 

K. S. 21 N° 559

Openbare werken

Bouwing van het observatorium

 

Brussel den 23 Augustus 1828

Voltooing van het Observatorium en plaatsing van de instrumenten

[pagina 1]

Provincie Zuid Braband

K. S. 2 N° 6559

Openbare werken

Bouwing van het observatorium

 

Brussel den 4 september 1828

Bij missive van 23 augustus l[aatst]l[eden] k. S. N° 6559 heb ik de eer gehad aan U E[del] A[chtbare] te kennen te geven het door Z[ijne] M[ajesteit] geuit verlangen nopens de voltooying van het observatorium alhier:

Voltooing van de werken aan het Observatorium

[pagina 1]

 

2de bureau

N° 4271

e. 1406

Oprigting van het observatorium        

 

Brussel, den 30en augustus 6en September 1828

Pages

S'abonner à RSS - Instruments scientifiques