Inventaris voorwerpen, om met de verkoop hiermee een schuld te vereffenen

Regering der Stad Brussel - 2de Afdeling
Rep. n° 5414 - Object.

Brussel; den 6 November 1823

Aan de Edele Achtbare Heren Leden des Administrative Commissie van het Museum te Brussel

Bij missive van den 27den verledene maand october, gegeven U.E.A.[U Edele Achtbare] ons te kennen, dat er ten gevolgen van de onlangs plaats gehad hebbende toeneming van het Museum der natuurlijke Historie en van den botanieken hof, aan deze lokalen eenige onvoorziene werken uitgevoerd zijn geweest welke bij den afloop van het jaar een deficit zullen veroorzaken van omtrent duizend guldens, en verders de voorstel doen tot het verkoopen van eenige voorwerpen van het Kabinet om den hof voormeld, die voor nulleloos of buiten dienst erkend geworden zijn, ten einde in het kortschietende te kunnen voorzien.

Hoe zeer tevreden wij ook kunnen zijn, E.A.H. [Edele Achtbare Heren] over den voorspoed dezes stigtingen en de belanglooze zorg die U.E.A. daar aan toeeigent, is het niet minder dan onze pligt U.E.A. te doen bemerken dat wij naar aanleiding van artikel 44 van het reglement voor de Regering gehouden zijn, en vervolgens alle

[pagina 2]
Agenten der Administratie of Administratieve Commissie belast met het beheer der onderscheidene vakken van den dienst, van zich te moeten gedragen na de in de begrooting toegestane credieten, zonder de zelve te mogen overschrijden of eenige uitgaven te mogen doen die het voorwerp, naast voor de credieten aangewezen staan te bovengaan.

Deze beginselen zijn vaste regelen naar van wij niet bevoegd zijn te mogen afwijken, het doet ons vervolgens leed van te vernemen dat U.E.A. in het geval geweest zijn van ze uit het oog te verliezen.
Daar het nogtans in deze omstandigheid van belang is van de middelen te beramen om deze zwarigheid teregs te brenen, en aan het deficit door eenen aanwas van onkosten veroorzaakt, te kunnen voldoen,komen wij U.E.A. uitnodigen van ons eenen nauwkeurigen en omstandigen inventaris te doen toekomen van alle de voorwerpen die U.E.A. voorstel te doen verkoopen, ten

[pagina 3]
einde wij eene behoorlijke kennis dragen naar in wij [onleesbaar door de stempel] ;
Wij zullen alvolgens de Eer hebben U.E.A. de beslissing mede te deelen, die ter dezer zake door het Collegie zal genomen worden.

De Burgemeester en Schepenen
[ondertekend] Baron de Vos
P.F.E. Cuylen [secretaris]

[pagina 4]
[Stempel stad Brussel] Sigillum Magistratus Oppidi Bruxellensis
A Messieurs les Administrateurs du Musée
E/V
Mr Drapiez

Datum: 
donderdag, 6 november, 1823 - 00:00
Geschreven door: 
Burgemeester van Brussel, baron Louis de Wellens
Gericht aan: 
De leden van de commissie van het museum van Brussel
Image: